UDZIELANIE

AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ SPECJALISTYCZNYCH

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

BEZ SKIEROWANIA

 

 

Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego nie jest wymagane do świadczeń:

 • ginekologa i położnika;
 • dentysty;
 • wenerologa;
 • onkologa;
 • psychiatry;
 • dla osób chorych na gruźlicę;
 • dla osób zakażonych wirusem HIV;
 • dla inwalidów wojennych i wojskowych, osób represjonowanych, kombatantów, żołnierzy zastępczej służby wojskowej, działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych oraz osób deportowanych do pracy przymusowej;
 • dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych;
 • w zakresie leczenia uzależnień:
 • dla osób zgłaszających się z powodu uzależnienia,
 • dla osób zgłaszających się z powodu współuzależnienia – osób spokrewnionych lub niespokrewnionych z osobą uzależnioną, wspólnie z nią zamieszkujących                             i gospodarujących, oraz osób, których stan psychiczny powstał na skutek pozostawania           w związku emocjonalnym z osobą uzależnioną;
 • dla uprawnionego żołnierza lub pracownika, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz uprawnionego żołnierza lub pracownika, którego ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla weterana poszkodowanego, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, oraz dla weterana poszkodowanego, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • dla osób do 18 roku życia, posiadających zaświadczenia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
 • dla osób posiadających orzeczenie:
 • znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka                    w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
 • psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży.

 

 

 

Podstawa prawna:

Art. 57 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych