1.    Od 1 stycznia 2013 roku NZOZ CEL-MED potwierdza prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjentów za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

2.    W przypadku niepotwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ, pacjent po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość może przedstawić dokument potwierdzający prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

3.    W przypadku braku dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej pacjent może złożyć pisemne oświadczenie o przysługującym mu prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Dokumenty potwierdzające uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej

Do czasu wydania ubezpieczonemu Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dokumentem potwierdzającym ubezpieczenie zdrowotne jest:

 1. dla osoby zatrudnionej na umowę o pracę:
 • raport miesięczny ZUS RMUA wydany przez pracodawcę + ZUS ZUA lub ZUS ZZA,
 • aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualną datą i pieczątką pracodawcy;
 1. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą:
 • aktualny dowód wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne + ZUS ZUA (ZUS ZZA);
 1. dla osoby ubezpieczonej w KRUS:
 • zaświadczenie lub legitymacja wydana i aktualnie potwierdzona przez KRUS;
 1. dla emerytów i rencistów:
 • legitymacja emeryta-rencisty,
 • aktualne zaświadczenie z ZUS/ KRUS/WBE/ZER;
 1. dla osoby zarejestrowanej jako bezrobotna:
 • aktualne zaświadczenie z Urzędu Pracy;
 1. dla osoby dobrowolnie ubezpieczonej:
 • umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłacenia składki zdrowotnej + potwierdzenie zgłoszenia w ZUS (ZUS ZZA);
 1. dla osoby posiadającej prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na mocy art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:
 • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy wydana na określony okres;
 1. dla osób pobierających zasiłek chorobowy, wypadkowy, rehabilitacyjny, macierzyński:
 • jest zaświadczenie o wypłacaniu zasiłku lub dokument potwierdzający wypłatę świadczenia pieniężnego.

Uwaga! Prawo do świadczeń zdrowotnych przysługuje w okresie pobierania zasiłku

 1. dla osób przebywających na ciągłym zwolnieniu lekarskim:
 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS informujące o ciągłości zwolnienia.
 1. dla osób ubiegających się o przyznanie emerytury lub renty:
 • jest zaświadczenie z ZUS/KRUS potwierdzające ubieganie się o przyznanie emerytury lub renty.
 1. dla członka rodziny ubezpieczonego:
 • dowód opłacenia składki przez głównego płatnika oraz zgłoszenie do ubezpieczenia członka rodziny, np. druki: ZUS RMUA + ZUS ZCNA (ZCZA);
 • aktualne zaświadczenie wydane przez pracodawcę;
 • zaświadczenie wydane przez ZUS o zgłoszeniu członków rodziny

Dodatkowo dla uczniów i studentów (pomiędzy 18 a 26 r. ż.) niezbędna jest legitymacja szkolna lub studencka.

 1. dla osoby uprawnionej do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji:
 • poświadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
 • certyfikat,
 • karta EKUZ.

Oświadczenie pacjenta

Oświadczenie opiekuna