W celu otrzymania świadczenia niezbędne jest przedstawienie dowodu ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do świadczeń opieki zdrowotnej jest:

• Aktualna legitymacja ubezpieczeniowa pracownika,
• Aktualna legitymacja ubezpieczeniowa dla członków rodziny lub zaświadczenie z zakładu pracy o zgłoszeniu członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego
• Aktualna legitymacja emeryta / rencisty,
• Dowód wpłaty należności z tytułu składek do ZUS,
• Zaświadczenie z Urzędu Pracy,
• Zaświadczenie lub decyzja z MOPR,
• Aktualny (z ostatniego miesiąca) druk ZUS RMUA
• Każdy inny dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.

W razie nie przedstawienia dowodu ubezpieczenia w określonym terminie, świadczenie zostaje udzielone na koszt świadczeniobiorcy.

Wymagane dokumenty (zabiegi fizjoterapeutyczne):

  • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne od lekarza rodzinnego lub innego specjalisty (lekarza rehabilitacji medycznej, ortopedy, neurologa, chirurga),
  • skierowanie na zabiegi ważne jest 30 dni,
  • oryginał skierowania należy dostarczyć w ciągu 14 dni do rejestracji NZOZ Cel-Med.