ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 2. Udostępnianie dokumentacji medycznej następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.
 3. Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek:
 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta:
 • rodzicowi do chwili ukończenia przez dziecko 18. roku życia ,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd – za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym),
 • osobie upoważnionej przez pacjenta.
  1. Po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna jest udostępniana:
 • osobie upoważnionej przez pacjenta za życia
 • osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym
 • osobie bliskiej (chyba że udostępnieniu sprzeciwi się inna osoba bliska lub sprzeciwił się temu pacjent za życia)
 • spadkobiercy w związku z toczącym się postępowaniem przed wojewódzką komisją orzekania o zdarzeniach medycznych.
  1. Dokumentacja medyczna wydawana jest w/w osobom za okazaniem dowodu tożsamości.
  2. Dokumentacja medyczna jest udostępniana również uprawnionym organom   i podmiotom.
  3. Dokumentacja jest udostępniana:
 • do wglądu, z zapewnieniem możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć, pod nadzorem osoby upoważnionej do udostępniania dokumentacji medycznej;
 • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii (w tym odwzorowania cyfrowego – skanu) lub wydruku;
 • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
 • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
 • na informatycznym nośniku danych.
  1. W przypadku udostępniania dokumentacji medycznej w formie skanu przekazywana jest ona za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów.
  2. Zdjęcia rentgenowskie wykonane na kliszy są udostępniane za potwierdzeniem odbioru                  i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu.
  3. Za udostępnianie dokumentacji medycznej pobierane są opłaty zgodnie z Cennikiem udostępniania dokumentacji medycznej.