OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA
POZA KOLEJNOŚCIĄ

ZE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ Z USŁUG FARMACEUTYCZNYCH UDZIELANYCH W APTEKACH

 

Do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają prawo:

  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia, posiadający zaświadczenia wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii, stwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka                lub w czasie porodu,
  • świadczeniobiorcy posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • świadczeniobiorcy, którzy posiadają tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawią legitymację „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub „Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych (za okazaniem stosownej legitymacji).

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych            w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

W/w osoby winny być przyjęte w dniu zgłoszenia z zastrzeżeniem, że gdy nie jest to możliwe, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących. Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone                    w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Świadczenia wykonywane na rzecz w/w osób zgłaszających się na zabiegi fizjoterapeutyczne są udzielane poza kolejnością wynikającą z prowadzenia listy oczekujących, jednak data rozpoczęcia cyklu może być wyznaczona w terminie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r.  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Ustawa z dnia 17 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności